20210113 Ho MC Epub

Single nucleotide variants lead to dysregulation of the human mitochondrial NAD(P)+-dependent malic enzyme

iScience. 2021 Jan 13; 24(2):102034. eCollection 2021 Feb 19.
doi: 10.1016/j.isci.2021.102034

Ju-Yi Hsieh*, Hao-Ping Yang*Sunil Kumar Tewary*, Hui-Chen Cheng, Yi-Liang Liu, Shih Chieh Tai, Wei-Lin Chen, Chien-Hui Hsu, Ting-Jhen Huang, Chuan-Jung Chou, Yu-Nan Huang, Chiang-Tien Peng, Meng-Chiao Ho#, Guang-Yaw Liu#, and Hui-Chih Hung#

閱讀文章

圖文摘要

Single nucleotide variants lead to dysregulation of the human mitochondrial NAD(P)+-dependent malic enzyme